1A.Kontakt
H�lsning
Avisar kontakt med morrningoch/eller bitf�rs�k Undviker kontakt genom att dra sig undan Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan Tar kontakt sj�lv eller besvarar kontaktbes�k �verdriver kontakttagandet ex: Hoppar gn�ller, sk�ller
1B. Kontakt
Samarbete
F�ljer inte med trots flera f�rs�k att locka. Alt. provas inte i detta moment F�ljer med motviligt F�ljer med men �r inte engagerad i testledaren F�ljer med villigt. Engagerar sig i testledaren. F�ljer med villigt, �r �verdrivet engagerad i testledaren Ex: Hoppar, gn�ller, sk�ller.
1C.Kontakt
Hantering
Avisar med morrning och/eller bitf�rs�k Undviker, drar sig undan eller s�ker st�d hos f�raren. Accepterar hantering Accepterar, svarar med kontaktbeteende Accepterar, svarar med �verdrivet kontaktbeteende
2A. Lek 1
Leklust
Leker inte Leker inte,men visar intresse. Startar l�ngsamt, blir aktiv,leker. Startar snabbt,leker aktivt Startar mycket snabbt, leker aktivt
2b Lek1
Gripande
Griper inte Griper inte, nosar bara p� f�rem�let. Griper tveksamt eller med framt�nderna Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger f�rem�let i farten.
2c. Lek1 Griper inte. Griper tveksamt,sl�pper h�ller men drar inte emot Griper, drar emot,sl�pper och tar om alt: tuggar Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren sl�pper. Griper direkt med hela munnen,drar emot,rycker alt: ruskar-�ven under den passivad elen tills testledaren sl�pper.
3a. F�rf�ljande.
Momentet utf�rs tv� g�nger
Startar inte Startar, men avbryter.
Startar eller springer l�ngsamt. Kan �ka farten, fullf�ljer. Startar med h�g fart, m�linriktad-bromsar in vid bytet
(1:a och 2: g�ngen)
Startar med h�g fart. Springer f�rbi bytet, kan v�nda.
3B. Lek 1
Gripande
Momentet utf�rs tv� g�nger
Griper inte Griper inte, nosar bara p� f�rem�let Griper tveksamt eller med framt�nderna Griper direkt med hela munnen griper direkt, hugger f�rem�let i farten.
(1:a och 2: g�ngen)
4. Aktivitet �r ouppm�rksam, ointresserad, inaktiv �r uppm�rksam och lugn - st�r, sitter eller ligger.  �r uppm�rksam och i huvudsak lugn. Enstaka akt. -h�jningar  �r uppm�rksam men n�got orolig, vandrar runt och nosar.  �r orolig. V�xlar snabbt aktiviteter.
5a. Avst. lek Intresse Engageras ej av fig. Ointresserad Kontroll. Avbrott kan f�rekomma. Intresserad, f�ljer fig. utan avbrott Intresserad, vill iv�g. Enstaka startf�rs�k. Mycket intr. Vill iv�g. Upprepade startf�rs�k
5b.avst. lek Hot/agg. Inga skall eller morrningar.  Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. f�rsta del Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. f�rsta och andra del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. f�rsta del. Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. f�rsta och andra del.
5c. Avst. lek Nyfikenhet G�r ej fram till fig. Ointresserad G�r fram n�r fig. pratar eller bollar med f�rem. G�r fram n�r fig, ger sig tillk�nna. G�r fram till fig. med l�g kroppst�llning och/ eller tidsf�rdr�jning  G�r fram direkt till fig. utan hj�lp.
5d. Avst.lek Leklust Visar inget intresse.
(Flydde fr�n figg)
Leker ej men visar intresse Leker, griper f�rsiktigt, sl�pper, drar ej emot. Griper direkt. Kan sl�ppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, sl�pper ej.
5e. Avst.lek Samarbete Visar inget intresse
(ville inte g� fram utan hj�lp)
Blir aktiv men avbryter  �r aktiv med fig. n�r denne �r aktiv. �r aktiv med fig. intresse �ven mot passiv fig. Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.
6a. �veraskning. R�dsla Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. G�r undanman�ver utan att v�nda bort blicken.  Flyr h�gst 5 meter Flyr mer �n 5 meter.
6b. �veraskning Hot/agg Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under l�ngre tid Visar flera hotbeteenden och n�gon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. �veraskning Nyfikenhet G�r fram n�r f�. l�gger ner overallen. G�r fram n�r f�. sitter p� huk o talar till overallen -lockar p� hunden. G�r fram till overallen n�r f� st�r bredvid. G�r fram till overallen n�r f� g�tt halva avst�ndet G�r fram till overallen utan hj�lp.
6d. �veraskning
Kvarst�ende r�dsla
Ingen tempof�r�ndring eller undanman�ver Liten b�ge, el liten tempov�xl, el tittar bort vid n�gon av passagerna B�ge el tempov�xl vid 1a pass. Minskat utslag vid 2a pass. B�ge eller tempo-v�xl. vid minst tv� passager utan minskad intensitet mellan tillf�llena Visar stort m�tt av r�dsla el �kad r�dsla efter samtliga passager.
6e.�veraskning Kvarst�ende intresse Inget intresse f�r overallen. Stannar upp. Luktar/tittar p� overallen vid ett tillf�lle. Stannar upp. Luktar/tittar p� overallen vid minst tv� tillf�lle. Biter i/lek mot overallen. Intresset minska efter hand. Biter i/leker med overallen vid tv� eller fler passager.
7a. Ljudk�nslighet. R�dsla Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. G�r undanman�ver utan att v�nda bort blicken.  Flyr h�gst 5 meter Flyr mer �n 5 meter.
7b.Ljudk�nslighet. Nyfikenhet G�r inte fram G�r fram n�r f� sitter p� huk o talar till skramlet - lockar p� hunden. G�r fram till skramlet n�r f� st�r bredvid. G�r fram till skramlet n�r f� g�tt halva avst�ndet. G�r fram till skramlet utan hj�lp
7c. LJUDK�NSL. Kvarst�ende r�dsla Ingen tempof�r- �ndring eller undanman�ver Liten b�ge, el liten tempov�xl, el tittar bort vid n�gon av passagerna B�ge el tempov�xl vid 1a pass. Minskat utslag vid 2a pass B�ge el tempov�xl vid minst tv� passager utan minskad intensitet mellan g�ngerna Visar stort m�tt av r�dsla efter samtliga passager
7d. LJUDK�NSL. Kvarst�ende intresse Inget intresse f�r ljudk�llan. Stannar upp/luktar p� ljudk�llan vid ett tillf�lle  Stannar upp. Luktar / tittar p� ljudk�llan vid minst tv� tilf�llen. Biter i/leker mot skramlet. Intresset minska efter hand. Biter i/leker med skramlet vid tv� eller fler passager
8a. SP�KEN Hot/agg Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden Visar flera hotbeteenden under l�ngre tid. Visar flera hotbeteenden och n�gon attack. Visar flera hotbeteenden och flera attacker.
8b. SP�KEN Kontroll Enstaka kontroll, d�refter inget intresse/sk�rmar av sig. Tittar till mot sp�kena d� och d�. Kontrollerar/handlar mot sp�kena. L�nga avbrott Kontrollerar/handlar mot b�da sp�kena. Kortare avbrott  Kontrollerar/handlar mot b�da sp�kena under hela momentet 
8c. SP�KEN R�dsla Uppeh�ller sig i huvudsak framf�r eller bredvid f�raren  Uppeh�ller sig i huvudsak framf�r eller bredvid f�. N�gon avst�nds reglering Uppeh�ller sig i huvudsak framf�r eller bredvid f�. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.  Uppeh�ller sig i huvudsak bakom f�. Pendlar mellan flyktstart och kontroll  Flyr l�ngre �n kopplets l�ngd. Kan ta st�d av publiken eller l�mna platsen
( Hon l�mnade platsen)

8d. SP�KEN Nyfikenhet

G�r fram n�r f� tagit av figs kl�dnad.
G�r fram n�r f� talar med fig/lockar p� hunden.  G�r fram till sp�ket n�r f� st�r bredvid G�r fram till sp�ket n�r f�raren g�tt halva v�gen G�r fram till sp�ket utan hj�lp.
8e. SP�KEN Kontakt Avvisar eller undviker kontaktf�rs�k Accepterar kontakt - helt oengagerad. Men drar sig inte undan. Besvarar kontakt n�r fig bjuder. Tar kontakt sj�lv. Balanserad. Intensivt kontaktbeteemde mot fig. Kan hoppa och gn�lla
9a. LEK 2
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse  Startar l�ngsamt, blir mer aktiv,leker.  Leker aktivt, startar snabbt Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
9b LEK 2
Gripande
Griper ej. Griper ej direkt, nosar f�rst p� f�rem�l Griper f�rsiktigt eller nyper i f�rem�l Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger f�rem�let
10. SKOTT Visar ingen ber�rdhet. Snabb kontroll och sedan helt ober�rd. Kontroller som f�rsvinner efter f�rsta skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Avtagande reaktioner p� skotten / riktar intresse mot skytten/�terg�r till aktivitet/passivitet Avbryter aktivitet/l�ser mot skytten. Kan ej �terg� till lek/passivitet Kvarst�ende oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykt- tendenser/avst�r skotten